DTC Freshmen Mission

ด้วยหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระบุไว้ว่าในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พื้นฐาน หรือการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา เพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ความสามารถใน รูปแบบต่าง ๆ

สโมสรนักศึกษาจึงได้จัดโครงการ DTC Freshmen Mission ขึ้นโดยมุ่งหวังว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยละลายพฤติกรรมของนักศึกษาให้ปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ได้รู้ถึงสถานที่ตั้งของหน่วยงานต่าง ๆ ในวิทยาลัยที่นักศึกษาต้องติดต่อ หรือใช้บริการเป็นประจำ ได้เข้าไปทำความรู้จักกับนักศึกษารุ่นพี่เพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาด้วยกัน ซึ่งช่วยลดปัญหาการลาออกกลางคันอันเนื่องมาจากการไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมหรือสังคมใหม่ได้